Algemene voorwaarden SIP Bouwtechniek                                                                

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door SIP Bouwtechniek en op al haar met Opdrachtgevers (verder te noemen: “de Opdrachtgever”) gesloten overeenkomsten.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien een of meerdere der bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SIP Bouwtechniek en de Opdrachtgever zullen alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 De door SIP Bouwtechniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders wordt aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de geldigheidsduur van de offerte wordt bevestigd, tenzij anders wordt aangegeven.

2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder administratie- en reiskosten, tenzij anders wordt aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding( op ondergeschikte punten) afwijkt van het in offerte opgenomen aanbod is SIP Bouwtechniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SIP Bouwtechniek anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SIP Bouwtechniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 SIP Bouwtechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de techniek en  wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SIP Bouwtechniek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIP Bouwtechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SIP Bouwtechniek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIP Bouwtechniek zijn verstrekt, heeft SIP Bouwtechniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 SIP Bouwtechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SIP Bouwtechniek is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SIP Bouwtechniek kenbaar behoorde te zijn en zulks uitsluitend met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SIP Bouwtechniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Indien door SIP Bouwtechniek of door SIP Bouwtechniek ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 De Opdrachtgever vrijwaart SIP Bouwtechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

3.8 Bij de aflevering werk ongelost behoeft SIP Bouwtechniek de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijke/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van SIP Bouwtechniek, haar werknemer(s) of de door haar ingeschakelde hulppersonen. Opdrachtgever is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

3.9 Opdrachtgever zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

Artikel 4 Wijzigingen van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SIP Bouwtechniek zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Artikel 5.2 is hierop van overeenkomstige toepassing.

4.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SIP Bouwtechniek de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4 Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen zal SIP Bouwtechniek daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

4.5 In afwijking van  de voorgaande leden zal SIP Bouwtechniek geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SIP Bouwtechniek kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Duur overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen SIP Bouwtechniek en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders uitvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SIP Bouwtechniek een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever SIP Bouwtechniek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De daarbij te stellen redelijke termijn is in geen geval korter dan 14 dagen.

Artikel 6 Prijswijzigingen

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste aanneemsom wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 3 tot en met 14 van dit artikel. Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen, gelden de leden 2, 3, 4, 6 tot en met 14 van dit artikel.

6.2 Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en materiaal. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SIP Bouwtechniek, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkende uurtarief is overeengekomen.

6.3 De prijs en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden is SIP Bouwtechniek gerechtigd de door de Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

6.5 Indien SIP Bouwtechniek met de Opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is SIP Bouwtechniek niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel.

6.6 SIP Bouwtechniek is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien SIP Bouwtechniek kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

6.7 Bovendien mag SIP Bouwtechniek het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SIP Bouwtechniek, dat in redelijkheid niet van SIP Bouwtechniek mag worden verwacht de overeenkomst werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

6.8 De Opdrachtgever is in geval van prijsstijgingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 20% bedraagt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van de prijs of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.9 SIP Bouwtechniek zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of uurtarief kenbaar maken.

6.10 In het geval van leveranties door SIP Bouwtechniek heeft het volgende te gelden:

  1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van SIP Bouwtechniek;
  2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld;

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door SIP Bouwtechniek aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.

7.2 Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van SIP Bouwtechniek terstond genoegzaam en in de door SIP Bouwtechniek gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen, voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is SIP Bouwtechniek gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De (wettelijke)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4 In geval van liquidatie en faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van SIP Bouwtechniek op de Opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.

7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SIP Bouwtechniek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toekenning van betalingen aanwijst.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden in beginsel berekend overeenkomstig de Wet buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

8.2 Indien SIP Bouwtechniek hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3 Gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor de rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Onderzoek en reclames

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SIP Bouwtechniek.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SIP Bouwtechniek in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal SIP Bouwtechniek de werkzaamheden alsnog verrichtten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal SIP Bouwtechniek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 gestelde.

Artikel  10 Keuring en Garantie

10.1 Opdrachtgever is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door Opdrachtgever schriftelijk aan SIP Bouwtechniek te worden gemeld.

10.2 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door SIP Bouwtechniek zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Opdrachtgever zal conform deze voorschriften handelen.

10.3 Het recht van de Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. 

10.4 De rechten van de Opdrachtgever als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door SIP Bouwtechniek ter zake van de producten afgegeven garantie.

10.5 Opdrachtgever dient SIP Bouwtechniek binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door SIP Bouwtechniek afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldige Opdrachtgever ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

10.6 In geval van levering van producten door SIP Bouwtechniek die zij van derden heeft gekocht, verstrekt SIP Bouwtechniek op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers krijgt.

Artikel 11 Retour zendingen

Retourzendingen worden allen geaccepteerd indien dit is overeengekomen. Producten die volgens de specificaties van de Opdrachtgever zijn gemaakt (maatwerk) kunnen in geen geval retour worden gezonden.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft SIP Bouwtechniek recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan SIP Bouwtechniek zijn toe te rekenen. Voorts is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SIP Bouwtechniek, zal SIP Bouwtechniek in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien er door toedoen van Opdrachtgever aan de opzegging voor SIP Bouwtechniek extra kosten zijn verbonden, is de Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 SIP Bouwtechniek is bevoegd de nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-de Opdrachtgever de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst SIP Bouwtechniek op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting of ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

-de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is SIP Bouwtechniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SIP Bouwtechniek mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SIP Bouwtechniek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SIP Bouwtechniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

13.4 SIP Bouwtechniek behoudt steeds het recht op schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

14.1 Indien SIP Bouwtechniek aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een daartoe luidend verzoek van SIP Bouwtechniek in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

14.2 Indien de Opdrachtgever na daartoe strekkende aanmaning, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder14.1 genoemde verplichtingen, heeft SIP Bouwtechniek het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder van vervanging, op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien SIP Bouwtechniek aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Indien SIP Bouwtechniek aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van SIP Bouwtechniek te verstrekken uitkering en te vermeerderen met het eigen risico van SIP Bouwtechniek. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte bedragen.

15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

-de door de Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van SIP Bouwtechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan SIP Bouwtechniek toegerekend kunnen worden.

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.

15.5 SIP Bouwtechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SIP Bouwtechniek.

15.7 SIP Bouwtechniek is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden verricht die niet onder haar verantwoordelijkheid vallen, dan wel ontstaan door de derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde producten.

15.8 SIP Bouwtechniek  is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven producten met zich meebrengen. Dit risico komt volledig voor de Opdrachtgever. Ook is SIP Bouwtechniek niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de Opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.

15.9 Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk aan SIP Bouwtechniek  te melden. Deze schriftelijke melding bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop en de plaats waar de schade is geconstateerd, de oorzaak en veroorzaker  van de schade alsmede van de aard en ernst van de geconstateerde schade. Daarbij heeft Opdrachtgever de plicht de schade te beperken en dient hij SIP Bouwtechniek van de genomen maatregelen in kennis te stellen. Een te late melding heeft tot gevolg dat de aanspraak op schadevergoeding vervalt.

Artikel 16 Intellectueel eigendom en vrijwaringen

16.1 SIP Bouwtechniek behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door haar gebruikte producten of materialen. Openbaar maken, kopiëren of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van SIP Bouwtechniek niet toegestaan.

16.2 SIP Bouwtechniek is gerechtigd (afbeeldingen van) de werkzaamheden aan het object – zonder toestemming van Opdrachtgever, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

16.3 De Opdrachtgever vrijwaart SIP Bouwtechniek voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.4 indien de Opdrachtgever aan SIP Bouwtechniek informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Wanneer SIP Bouwtechniek goederen, zoals producten en materialen als genoemd in deze algemene voorwaarden, aan Opdrachtgever verkoopt behoudt SIP Bouwtechniek zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de Opdrachtgever zijn betaald. SIP Bouwtechniek is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de Opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

17.2 Zolang de Opdrachtgever al hetgeen door haar aan SIP Bouwtechniek verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het haar niet toegestaan de door SIP Bouwtechniek onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, een pandrecht daarop te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

17.3 Opdrachtgever is op eerste verzoek van SIP Bouwtechniek verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan SIP Bouwtechniek ter hand te stellen. Opdrachtgever verleent bij het sluiten van de overeenkomst aan SIP Bouwtechniek een onherroepelijke volmacht om zijn eigendommen terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden dan wel om deze op te (doen) inspecteren. Opdrachtgever zal aan SIP Bouwtechniek iedere toegang daartoe verlenen.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijzen aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SIP Bouwtechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SIP Bouwtechniek niet in staat is de verplichtingen na te komen. In aanvulling daarop geldt als onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machine en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of levering van de leveranciers waarvan ondernemer materialen betrekt.

18.3 SIP Bouwtechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SIP Bouwtechniek zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5 Voor zoveel SIP Bouwtechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SIP Bouwtechniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, SIP Bouwtechniek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SIP Bouwtechniek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SIP Bouwtechniek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen

20.1 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart dat zulks het geval is.

Niettemin het voorgaande heeft SIP Bouwtechniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter

20.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen het geschil met behulp van mediation doen beslechten.

20.3 Behandeling van een geschil door de rechter of een geschil dat onderwerp is van mediation schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst tussen SIP Bouwtechniek en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Artikel 22 Depot en wijziging

22.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Leeuwarden te Leeuwarden en tevens te raadplegen via www.sipbouwtechniek.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

22.2 SIP Bouwtechniek is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. SIP Bouwtechniek zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.


SIP Bouwtechniek B.V.
Familie van der Weijstraat 71
8923CK Leeuwarden

 

T: +31 (0)58-2655578
E: info@sipbouwtechniek.n
W: www.sipbouwtechniek.nl

 

 

KvK: 73964921
BTW: NL 859726472B01
IBAN: NL94INGB0008450714

© 2017 SIP Bouwtechniek. All Rights Reserved.